નરકમાં ખેચી જનાર ત્રિપુટી કઈ? * કામ,ક્રોધ અને લોભ. -આ ત્રિપુટીને આળસ-પ્રમાદ સહાયરુપ થાય છે

નમસ્કાર એટલે શું ? * નમ્રતાનું દર્શન, * મમતા અને અહંકારની નિવૃતિ. * જે વસ્તુને આપણે આપણી માનીએ છીએ તે ખરેખર ભગવનની છે અને આપણે પણ તેમના છીએ એવા ભાવ સહિતની વંદના.

પોતાનું અને પારકુ કોને ગણવું? * મૃત્યુને કારણે જે કાંઈ આપણી પાસેથી ઝુટાવાઈ જાય તે પારકું અને મૃત્યુ પછી પણ આપણી પાસે રહે તે પોતાનું. * પોતનું શુ અને પારકુ શુ તે નક્કી કરવું હોય તો શરીરના અને લાગણીના સંબંધો બીજા કોઈ ત્રાજવે તોળવાને બદલે મૃત્યુને ત્રાજવે તોળવા આ સંબંધો જો મૃત્યુની કસોટીએ ટકી રહે તો પોતના ગણાય.એવું બનતું નથી. – એ રીત મનુષ્યનો આત્મા સાથે જ પોતીકો સંબંધ હોઈ શકે.આત્મા સાથે સંબંધ બાધવાથી વ્યાપક અને નિર્મળ થવાય છે.

નરક એટલે શું? * સુખ અને શાંતિનો અભાવ. * અન્તઃકરણની દુઃખપુર્ણ અવસ્થા. * અધઃપતન. * હીનતમ સ્થિતિ.

કોને સમજાવવા પ્રયત્ન ન કરવો ? * જે પોતાને જ્ઞાની માનતો હોય તેને. * મૂર્ખને. * શંકાશીલને. * ઉપકાર પર અપકાર કરવાની વ્રુતિનું સેવન કરનારને.

કયા ચાર પુરૂષાર્થને મહત્વ અપાય છે ? * ધર્મ,અર્થ,કામ અને મોક્ષને. -ધર્મ અને અર્થ સાધનારૂપ છે. ધર્મ મોક્ષનું અને અર્થ કામાંનુંમ સાધન છે. * કામ અને મોક્ષ સાધ્યારૂપ છે -કામ શરીરનું સાધ્ય છે -મોક્ષ આત્માનું સાધ્ય છે.

અંધ કોને કહેવાય ? * જે યોગ્ય માર્ગને જોઈ ન શકે. * સત્યને સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે. * પોતાના પૂર્વગ્રહને ચસોચસ પકડી રખે. * અન્યના હિતનો વિચારના કરે. * જેના હ્રદયમાં કરુણા નથી તેને.

અહિં જન્મીને જોવા જેવુ શું છે ? * સર્જનની ક્રિયા(મૂળ અને અંત સહિત) * પરમાત્મા શક્તિની લીલા-લમણ. * આપણૂં આંતરિક જગત.

નવા પ્રશ્નો ઉભા ન થાય તે સારું શેની કાળજી રાખવી ? * જીભનો વિવેક પુર્વક ઉપયોગ. * પોતાનો સ્વભાવ પ્રશ્નો ઊભા નથી કરતો તે જોવું. * સરળ બાબતને ગુંચવાડાવાળી ન બનાવવી. * સામેથી પ્રશ્નોને આમત્રંણ ન કરવા. * જાણી જોઈએ પ્રશ્નો ઊભા ન કરવા. * જુના પ્રશ્ન નવે રુપે તો નથી આવતો ને, તે જોવું.

કઈ વ્યક્તિઓનો વિરોધ કરવો અ વ્યવહારુ ? * ગુણવાન સજજનોનો. * ડોકટરોનો,વૈધોનો. * લુચ્ચાલોકોનો. * સંપત્તિવાનોનો. * પાલન-પોષણ કરનારનો..