સૌથી પ્રબળ અગ્નિ કયો? * જ્ઞાનાગ્નિ.

ખરો અંધકાર કયો ? * દષ્ટિની મર્યાદા વધારે. * હ્રદયને મલિન કરે..

આપણામાં સંવદિતા કેમ ટકતી નથી? * સત્ત્વ,રજસ અને તમસ એ ત્રણ ગુણોના ધર્ષણને કારણે.

સારું રહેઠાણ કયું? * જયાં સુખ અને શાંતીથી રહી શકાય તે.

આ જગતમાં સૌથી શુક્ષ્મ શું છે? * જ્ઞાનને સૌથી શુક્ષ્મ કહી શકાય.

કયું મિલન તૃપ્તિદાયક? *સ્વાર્થરહિત મનુષ્યયત્ન અને પ્રભુકૃપાનું મિલન.

કયું આસન પસંદ કરવા જેવું? * જે આસન પર સુખપુર્વક નિરંતર ભગવતચિંતન થઈ શકે. * જે આસનમાં આશ્રયની ચિતા ન હોય.

શેનાં મૂળ ઊડાં જાય તો નુકસાનકારક? * રોગનાં. * શત્રુનાં. * કરજનાં.

સમર્થનું તરી આવે તેવું લક્ષણ કયું? * ક્ષમા.

અગત્યનું કોને કહેવાય? * જે અનિવાર્ય હોય તેને.