ઓખાહરણ-કડવું-૮૫
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

વાંઝીઓ પામે પુત્રને રે, નિરધનીઓ પામે ધન.
ઓખાહરણ-કડવું-૮૫
બાણાસુર પખાળે ચરણ, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો બાણમતી ગાય મંગળ ગીત, શોભા ઘણેરી રે… ૧.

ત્યાં તો પહેલું મંગળ વરતાય, શોભા ઘણેરી રે;
પહેલે મંગળ સોનાના દાન અપાય. શોભા… ૨.

દાન લેશે કૃષ્ણનો સંતાન, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો બીજું મંગળ વરતાય, શોભા… ૩.

બીજે મંગળ ઘેનુનાં દાન અપાય, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો ત્રીજું મંગળ વરતાય, શોભા… ૪.

ત્રીજે મંગળ હસ્તીનાં દાન અપાય. શોભા ઘણેરી રે;
દાન લે છે કૃષ્ણ તણો સંતાન, શોભા… ૫.

ત્યાં તો ચોથું મંગળ વરતાય, શોભા ઘણેરી રે;
ચોથે મંગળ કન્યા દાન અપાય, શોભા… ૬.

ત્યાં તો વરત્યાં છે મંગળ ચાર, શોભા ઘણેરી રે;
આપે ગરથ સહિત ભંડાર, શોભા… ૭.

લાવે બાણમતી કંસાર, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં પીરસે છે ચાર વાર, શોભા… ૮.

ત્યાં તો આરોગે નરનાર, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો દૂધડે સ્નાન કરાય. શોભા… ૯.

સૌભાગ્યવતી બોલાવે, શોભા ઘણેરી રે;
ઓખા સૌભાગ્યવંતી કહેવરાવે, શોભા… ૧૦.

ઓખા અનિરુદ્ધ પરણીને ઊઠ્યા, શોભા ઘણેરી રે;
ત્યાં તો સોનૈયે મેરુ ત્રુઠયા, શોભા…. ૧૧.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.